Thailand Internet Relay Chat Network
 
  วิธีการใช้งาน - (By.. TheBoy)


คอลัมน์นี้เป็นคอลัมน์สำหรับช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งาน IRC ในส่วนต่างๆ เช่น

     • คำสั่งการใช้งานคำสั่งพื้นฐาน

ซึ่งจะเป็นส่วนที่อธิบายถึงคำสั่งพื้นฐานของระบบ IRC และ
คำสั่งการใช้งานบริการเสริม services.narak.com ซึ่งประกอบไปด้วย

     • คำสั่งการใช้งาน NickServ
     • คำสั่งการใช้งาน ChanServ
     • คำสั่งการใช้งาน MemoServ

ซึ่งเราจะมาเปิดคอลัมน์ด้วยการอธิบายความสำคัญของ services.narak.com กันอย่างคร่าวๆ

     ในสมัยประมาณปี 1995 ผู้ที่รู้จักและใช้งาน IRC ยังคงอยู่ในสังคมแคบๆ สังคมชาวไซเบอร์ก้อยังไม่เป็นที่รู้จักเท่าไหร่ การควบคุมดูแลเครือข่ายของเซิฟเวอร์สนทนา (IRC Server) จึงเป็นหน้าที่หลักของผู้ดูแลระบบ (IRC Operator) ซึ่งในยุคสมัยนั้นถ้าเทียบอัตราส่วนระหว่างจำนวนผู้ใช้งานกับจำนวนผู้ดูแลระบบ การควบคุมดูแลผู้ใช้งานจะเป็นไปอย่างทั่วถึง แต่เมื่อกาลเวลาผ่านมา หลายๆ สิ่งเปลี่ยนแปลงไป ยุคแห่งการติดต่อสื่อสารเป็นเรื่องที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น โลกของ IRC ก้อเช่นกัน ปัจจุบันเป็นที่รู้จักกันอย่างดีในกลุ่มวัยรุ่น และคนวัยทำงาน ร้านอินเตอร์เนตส่วนใหญ่ก้อได้เปิดให้บริการเกี่ยวกับการ Chat มากมาย ผู้ดูแลระบบ จึงต้องรับภาระที่ค่อนข้างหนัก การควบคุมดูแลจึงเป็นไปได้ยาก และเพื่อเป็นการลดภาระของผู้ดูแลระบบ ให้สามารถควบคุมดูแลเซิฟเวอร์ในเครือข่ายได้มีประสิทธิภาพ จึงได้มีผู้พัฒนา IRC Services ขึ้นมา ซึ่งทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถดูแลระบบได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้ใช้งานก้อจะได้รับสิทธิการเป็นเจ้าของชื่อผู้สนทนา และเจ้าของห้องสนทนา อย่างแท้จริง


ประโยชน์ของ NickServ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

 1. ป้องกันการแอบอ้าง มิให้ผู้อื่นใช้ชื่อที่ลงทะเบียนไว้
 2. สามารถเก็บและแสดงรายละเอียดต่างๆ ของชื่อที่ลงทะเบียนได้
 3. สามารถบอกเวลาการเชื่อมต่อครั้งสุดท้ายของชื่อที่ลงทะเบียนได้
 4. สามารถดูเหตุผลในการออกจากระบบของชื่อที่ลงทะเบียนได้


ประโยชน์ของ ChanServ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

 1. เจ้าของห้องสามารถใช้สิทธิและอำนาจการเป็นเจ้าของห้องได้อย่างเต็มที่
 2. ป้องกันการถูกโจรกรรมห้องสนทนา (Take Over)
 3. สามารถแบนผู้ไม่หวังดีไม่ให้เข้ามาภายในห้องสนทนาได้
 4. สามารถควบคุมรวมทั้งล๊อคโหมดของห้องได้
 5. สามารถกำหนดระดับรวมถึงสิทธิต่างๆ ของผู้สนทนาภายในห้องได้


ประโยชน์ของ MemoServ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

 1. สามารถ รับ - ส่ง ข้อความให้กับชื่อที่ลงทะเบียนแล้ว แต่ไม่ได้อยู่ในระบบได้
 2. สามารถเตือนเมื่อมีผู้ฝากข้อความไว้อัตโนมัติ
 3. สามารถส่งต่อข้อความที่มีผู้ฝากไว้เข้าอีเมล์อัตโนมัติ

 


 


First Thailand IRC Network.


   บทความต่างๆ ภายในเว็บนี้ ห้ามมิให้ดัดแปลง ทำซ้ำ ตีพิมพ์ แจกจ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมดก่อนได้รับอนุญาต.
   © 1999 - 2024 theBoy & Moha & ThaiIRC Corporation. All rights Reserved.