Thai Chat# คำสั่งการใช้งาน irc.narak.com:6667 || ChanServ || NickServ || MemoServ || Mode #

นิยามคำว่า IRC


คำนิยามของคำว่า IRC

Internet Relay Chat หรือ IRC คือ ระบบเครือข่าย Client/Server (ผู้ใช้บริการ/ผู้ให้บริการ) อำนวยความสะดวกในการสื่อสารคุยกันระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยกันในลักษณะ Text หรือการส่งข้อความโต้ตอบกันนั่นเอง ผู้ใช้งานสามารถที่จะจัดตั้ง Channel , ห้องหรือกลุ่มของตัวเองในการที่จะคุยพร้อมๆ กันหลายๆ คนหรือต้องการคุยในลักษณะส่วนตัวก็สามารถที่จะทำได้ บางห้อง (Channel) ก็จะมีการตั้งกระทู้ (TOPIC) ไว้ในการแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นหรือข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน เช่น แลกเปลี่ยนควาามรู้ในการใช้งาน Internet หรืออาจจับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์เรื่องทางการเมือง IRC โดยพื้นฐานแล้วนั้น หลังจากที่ท่านเข้าสู่ระบบ Internet แล้ว ผู้ใช้งานทุกๆ ที่มีความประสงค์ที่จะใช้งาน IRC จำเป็นที่จะต้องทำการ Join หรือติดต่อกับ Server ที่ใช้บริการ IRC เสียก่อน เพื่อให้ Server IRC นั้นเป็นตัวกลางในการส่งข้อความจากท่านไปยังเพื่อนๆ ของท่าน โปรแกรมใช้งาน IRC ในฝั่ง Client (ผู้ใช้งานทั่วไป) นั้นก็มีด้วยกันหลายโปรแกรม อาทิเช่น IRC II , PIRCH , MIRC , MsChat และอื่นๆ

หมายเหตุ : คำนิยามในที่นี้ เป็นเพียงความเข้าใจทีมงานเท่านั้น ซึ่งยังอ่อนประสบการณ์อีกมากผิดพลาดไปขออภัย ณ ที่นี้ด้วย หากท่านใดสามารถให้คำนิยามของ IRC ได้ดีกว่านี้ ขอความกรุณาช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมมาที่ webmaster@thaiirc.in.th หรือ ICQ : 5526222 ขอขอบคุณล่วงหน้าไว้ ณ ที่นี้

 

Thai Chat# คำสั่งการใช้งาน irc.narak.com:6667 || ChanServ || NickServ || MemoServ || Mode #

Copyright © 1999-2001 Thaiirc.in.th. All rights reserved by Narak Team.
Credit : Contents by Moha.