[an error occurred while processing this directive]

[an error occurred while processing this directive]

Services : NickServ ภายใน irc.narak.com:6667


ทำอย่างไรเมื่อมีคนมาใช้ชื่อของคุณ

ในกรณีที่ชื่อของคุณได้รับการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว และไม่ได้ตั้ง kill (การป้องกัน) เอาไว้ ผู้ที่เข้ามาใช้ชื่อคุณ ก้อจะสามารถใช้ชื่อคุณได้ แต่จะไม่มีอำนาจในสิทธิต่างๆ ถ้าเขายังไม่ได้แสดงตน (IDENTIFY) จะทำอย่างไรละคุณถึงจะใช้ชื่อของคุณเหมือนเดิมได้ มาดูวิธีทำกันดีกว่าครับ

โครงสร้าง

RECOVER <ชื่อ> <รหัสผ่าน>

วิธีใช้

/MSG NickServ RECOVER theboy boynarak

คำอธิบาย

สมมติว่าตอนนี้มีใครไม่รู้จัก มาใช้ชื่อ theboy อยู่ ซึ่ง theboy เป็นชื่อของผม ผมจะเอาชื่อกลับคืนมาจึงใช้คำสั่ง RECOVER ตามด้วยชื่อของผม (theboy) และรหัสผ่านของผม (boynarak) โดยเมื่อกู้เสร็จแล้ว NickServ จะจองชื่อนั้นเอาไว้ทันที ซึ่งหลังจากใช้คำสั่ง RECOVER แล้วก้อต้องใช้คำสั่ง RELEASE เพื่อเป็นการปลดการจองของ NickServ อีกครั้ง ผมจึงจะสามารถเปลี่ยนชื่อ กลับมาใช้ชื่อของผมได้วิธีการใช้คำสั่ง RELEASE ก้อเหมือนกับการใช้คำสั่ง RECOVER แต่เพียงแค่เปลี่ยนจากคำว่า RECOVER เป็น RELEASE เท่านั้น

คำเตือน

*** ถ้าไม่ใช้คำสั่ง RELEASE เจ้าของชื่อก้อจะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อกลับได้

[an error occurred while processing this directive]

[an error occurred while processing this directive]

Copyright © 1999-2001 Narak.com. All rights reserved by Narak Team.
Credit : Contents by theboy (admin server of irc.narak.com:6667) , Design & CGI by Moha.